POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. INFORMACIÓ GENERAL

Aquest text conté la política de privacitat (en endavant, la “Política de Privacitat”) que s’aplica a les seves dades personals quan visita la nostra web https://dribia.com (en endavant, el “Lloc Web”), en compliment la legislació de protecció de privacitat, i en particular, en compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garanties dels drets digitals i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que la desenvolupa, així com altres normatives anàlogues i complementàries.

2. DADES IDENTIFICATIVES

Les dades identificatives i de contacte de titular i responsable del Lloc Web són els següents:

Dribia Data Research, SL (en endavant, el “Titular de la web”)

Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 45.813, foli 113, Full B-499.911, Inscripció 1

CIF: B66966763

Domicili: Carrer Domènech 4, 2n 1a, 08012 Barcelona, Espanya

Correu electrònic: dpo@dribia.com

3. FINALITAT DE LA RECOLLIDA DE DADES

El lloc web recopila dades personals de l’usuari, ja sigui de forma automàtica durant l’ús del Lloc Web, o bé proporcionats voluntàriament pel propi usuari en els apartats informats en el Lloc Web. Incorporarem totes les dades personals recollides a arxius sota la responsabilitat del propietari del lloc web. Aquestes dades seran tractades amb les següents finalitats:

  • Gestionar els serveis i productes contractats a través del Lloc Web.
  • Mostra la informació de l’usuari en el perfil del seu compte de el lloc web.
  • Per poder contactar amb l’usuari.
  • Poder donar d’alta a l’usuari en el lloc web.

Abans de proporcionar-nos dades personals de tercers, ha d’haver obtingut prèviament el seu consentiment pel que fa al contingut d’aquesta Política de Privacitat.

Si ens proporciona voluntàriament dades personals, entenem que autoritza al propietari del lloc web a processar les seves dades com s’especifica en aquest document. En el cas que les dades personals proporcionades per l’usuari anessin a ser utilitzats per a fins diferents dels anteriorment esmentats, es demanarà el consentiment exprés previ de l’usuari.

Per rebre més informació sobre les seves dades personals i les finalitats del tractament, contacti amb el Titular del Lloc Web.

4. SEGURETAT I COMPLIMENT

El Titular del web tractarà les dades dels usuaris de forma adequada i responsable, i adoptarà totes les mesures tant tècniques com organitzatives que estableixi la normativa vinculant en matèria de protecció de dades amb la finalitat de preservar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades.

5. SERVEIS DE TERCERS

A més del Titular del Lloc Web, en determinades circumstàncies altres persones, ja sigui de la nostra pròpia organització de l’empresa o subcontractistes externs (com advocats, agències de màrqueting, informàtics, administració, empreses de missatgeria, auditors o agències de comunicació) poden accedir a les dades en ordre prestar adequadament els serveis a l’usuari.

6. DRETS

Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita a la qual haurà d’adjuntar còpia del seu DNI o passaport o qualsevol altre document vàlid que l’identifiqui, la petició que exerceixi, el seu domicili per a efectes de notificacions, data i la seva signatura, juntament amb els documents que sustentin la seva petició, si escau, a l’adreça Carrer Domènech 4, 2n 1a, 08012 Barcelona, o enviï un correu electrònic a dpo@dribia.com.