AVÍS LEGAL

1. INFORMACIÓ GENERAL

Aquest text conté l’avís legal (en endavant, el “Avís Legal”) que ha estat redactat en compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, amb la finalitat de regular l’accés i ús d’aquest lloc web https://dribia.com (en endavant, el “lloc web”).

2. INFORMACIÓ DEL CONTACTE

Les dades identificatives i de contacte de titular i responsable del Lloc Web són els següents:

Dribia Data Research, SL (en endavant, el “Titular del Lloc Web”)

Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 45.813, foli 113, Full B-499.911, Inscripció 1

CIF: B66966763

Domicili: Carrer Domènech 4, 2n 1a, 08012 Barcelona, Espanya

email: support@dribia.com

3. ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

L’accés i ús del Lloc Web està subjecte i per tant es regirà pel present Avís Legal, sense perjudici de les condicions particulars que siguin d’aplicació als serveis específics inclosos en el mateix.

El simple accés i ús del Lloc Web implica la condició d’usuari (en endavant, “l’Usuari” en singular, i els “Usuaris” en plural) del Lloc Web i implica l’acceptació plena i sense reserves per part de l’Usuari, de la tot el contingut de l’Avís Legal en la versió publicada en el lloc web en el moment de l’accés.

4. ACTUALITZAR

Reservat el dret a modificar o actualitzar la informació mostrada en el Lloc Web, així com aquest Avís Legal, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, i és responsabilitat de l’Usuari revisar-los en el moment de cada accés o ús. La utilització dels serveis implicarà l’acceptació en la versió de l’Avís Legal vigent en el moment de la utilització o celebració del contracte.

5. OBLIGACIONS DE L’USUARI

Autenticitat de la informació

L’Usuari declara i es compromet que tota la informació facilitada per ell en el curs de l’ús del Lloc Web és veritable, real, completa, precisa i que està autoritzat a divulgar-la.

Compliment de la llei

L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web de conformitat amb les legislacions vinculants, el present Avís Legal, així com amb els principis morals, la bona fe i l’ordre públic.

L’Usuari es compromet a no utilitzar el Lloc Web amb fins il·lícits, contraris a aquest Avís Legal, o que puguin lesionar els drets i interessos del Titular del Lloc Web o de tercers.

El Titular del Lloc Web es reserva el dret de suspendre, interrompre, denegar o retirar l’accés i / o ús de la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, a qualsevol Usuari que incompleixi aquest Avís Legal.

Responsabilitat de l’usuari

L’Usuari usareu el lloc web i els seus continguts sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que el Titular del Lloc Web pugui patir com a conseqüència, directament o indirectament, de l’incompliment per part de l’Usuari de el present Avís Legal.

6. DRETS DE PROPIETAT

Tots els continguts del lloc web (inclosos, entre d’altres, bases de dades, marques comercials, logotips, noms corporatius, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat del propietari de la pàgina web o el propietari de el lloc web ha estat degudament autoritzats per al seu ús, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual.

7. CONTINGUTS D’ALTRES LLOCS WEB

El lloc web pot posar a disposició dels Usuaris enllaços a altres llocs web operats per tercers a través de dispositius tècnics com, entre d’altres, enllaços d’hipertext, banners, botons, directoris i qualsevol altra eina de recerca que permeti a l’usuari accedir als llocs web. altres que el lloc web o llocs web de tercers (en endavant, els “enllaços”). L’ús d’enllaços no implica l’existència de dependència amb el Titular del Lloc Web, tret que expressament s’estableixi el contrari, ni implica acceptació, aval o recomanació per part del Titular del Lloc Web dels continguts o serveis oferts, ni garantia per al Usuari. Per tant, l’Usuari haurà de valorar sota la seva responsabilitat la navegació en altres llocs web a través d’aquests enllaços, quedant el titular del Lloc exonerat de qualsevol responsabilitat en relació amb la informació, dades, arxius, productes, serveis i qualsevol tipus de material de les pàgines a les que s’accedeix a través d’enllaços.

Així mateix, tots aquells enllaços entre qualsevol lloc web i el Lloc Web no impliquen per la seva mera existència, relació jurídica entre el Lloc Web i la web que incorpora aquests enllaços, ni el coneixement o acceptació per part del Titular del Lloc web de la seva existència i contingut.

8. LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

En la mesura permesa per la llei, el titular del Lloc Web s’eximeix de tota responsabilitat que es derivi, incloent-se però no limitant-se a:

  • Qualsevol error, supressió, demora o falla que pogués ocórrer en la transmissió i funcionament del Lloc Web , que tingui origen en casos de vigència. cas major o fortuït (ja siguin problemes d’internet, bugs, errors telefònics, pirates informàtics, etc.) o que hagin estat provocats per la mala fe de l’Usuari.
  • L’ús inadequat que els Usuaris puguin fer del Lloc Web o dels llocs web enllaçats, i que resulti en una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial, o altres delictes civils o penals.
  • Reclamacions de tercers derivades del mal ús per part de l’Usuari del Lloc Web.
  • Actes o omissions de tercers, amb independència que poguessin mantenir alguna relació contractual amb el titular del Lloc Web.
  • L’accés i ús del Lloc Web a continguts no idonis així com l’enviament de dades per part dels menors sense el consentiment dels pares o tutors, quan la llei així ho requereixi, i és responsabilitat dels pares o tutors exercir un control adequat sobre els menors al seu càrrec. per evitar que accedeixin i utilitzin continguts no adequats.
  • Errors, omissions o contingut desactualitzat publicat en el lloc web.
  • Les dades incerts, vagues, incorrectes o incompletes proporcionats per l’Usuari que impedeixin transmetre els productes o serveis contractats i / o contactar amb l’Usuari.

9. NUL·LA I INVÀLIDA

Si alguna disposició d’aquest Avís Legal és declarada total o parcialment invàlida o inaplicable, aquesta invalidesa o inaplicabilitat afectarà únicament a aquella disposició o part de la mateixa que sigui invàlida o ineficaç subsistint en tots els altres aspectes, la resta de l’ Avís Legal. Aquesta prestació o part de la mateixa afectada es considerarà no inclosa, llevat que sigui imprescindible per aquest Avís Legal, que per tant ha d’afectar en la seva totalitat.

10. LLEI APLICABLE

El present Avís Legal i totes aquelles relacions que puguin sorgir entre l’usuari i el titular del Lloc Web relacionades amb l’accés i ús del Lloc Web, s’interpretaran i regiran de conformitat amb la Llei espanyola.